Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre
»BREZPLAČNA IZDELAVA SPLETNE STRANI«

 1. Organizator in partner nagradne igre
  Organizator nagradne igre »BREZPLAČNA IZDELAVA SPLETNE STRANI« je Epacka spletni marketing Gregor Benigar sp., Gabrje 1, 6250 Ilirska Bistrica v nadaljevanju organizator..
 2. Potek nagradne igre
  Nagradna akcija poteka od 18.5.2021 do vključno 8.6.2021 na https://www.facebook.com/spletnimarketingepacka.
 3. Sodelovanje v nagradni igri
  V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
 • Všečkajo Facebook stran ”Epacka spletni marketing”
 • Komentirajo in označijo prijatelje v objavo ”BREZPLAČNA IZDELAVA SPLETNE STRANI”
 • Delijo objavo na svoj zid ”BREZPLAČNA IZDELAVA SPLETNE STRANI”

In izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter partnerju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Ena oseba lahko sodeluje večkrat v nagradni igri

 1. Nagrada, načini njene pridobitve ter obveznosti
  Partner prispeva nagrado te nagradne igre: : Izdelava spletne strani, EPACKA S paket v vrednosti 500€ + ddv, ter domeno, gostovanje in posodabljanje v vrednosti 150 € + DDV za eno leto.
  Za nagrado nagradne igre ”BREZPLAČNA IZDELAVA SPLETNE STRANI” se potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre všečkali Facebook stran ”Epacka spletni marketing”, komentirali objavo ”BREZPLAČNA IZDELAVA SPLETNE STRANI”, in označili prijatelja/e v objavi ”BREZPLAČNA IZDELAVA SPLETNE STRANI”.
  Med prijavljenimi kandidat-kami/i bomo izbrali en-o/ega, ki bo dobil nagrado: Izdelava spletne strani, EPACKA S paket v vrednosti 500€ + ddv, ter domeno, gostovanje in posodabljanje v vrednosti 150 € + DDV za eno leto. Nagrajen-ko/ca bo izbral predstavnik Epacka spletni marketing Gregor Benigar sp. in sicer naključno z žrebanjem.
 2. Namen nagradne igre
  Namen nagradne igre je promocija Facebook strani https://www.facebook.com/spletnimarketingepacka in izvajanja trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev. Organizator nagradne igre pridobi bazo sodelujočih kandidat-k/ov v nagradni igri. Na pridobljeno bazo lahko pošilja sporočila za javnost, promocijski material ter tudi konkretne komercialne ponudbe.
 3. Pristojnosti predstavnika organizatorja:
  Predstavnik organizatorja ima sledeče pristojnosti:
  • Nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajen-ke/ca, v skladu s temi pravili nagradne igre, ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoč-a/- kandidat-ka/- kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te igre.
  • V kolikor določen-o/ega sodelujoč-o/ega kandidat-ko/a sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, ji/mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal-a/- v skladu s pravili te nagradne igre. Sodelujoč-a/i kandidat-ka/- mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne igre s strani predstavnika organizatorja, temu nesporno dokazati, da to ne drżi. V kolikor sodelujoč-a/i kandidat-ka/- tega ne dokaže na način, kot ga je predpisal predstavnik organizatorja oziroma se ne odzove na njegov poziv, jo/ga ima predstavnik organizatorja pravico nemudoma diskvalificirati.
  • Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
  • Odločitve predstavnika organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih kandidat-k/ov v akciji so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah predstavnika organizatorja se sestavi zapisnik.
 4. Izbor z žrebanjem ter obveznosti izhajajoče iz nagradne igre
  Predstavni-ca/k organizatorja nagradne igre bo dne: 8.6.2021, na naslovu: Gabrje 1, 6250 Ilirska Bistrica, naključno izbral-a/- nagrajen-ko/ca z žrebanjem. V izboru se bodo upoštevali prejeti komentarji na Facebook objavo in deljene objave do vključno 8.6.2021 pod objavo : ”BREZPLAČNA IZDELAVA SPLETNE STRANI”

Izbran-a/i nagrajen-ka/ec bo na dan izbora obvešče-na/n o prejetju nagrade po e-pošti ali Facebook Messengerja ali Facebook strani Epacka spletni marketing. Ime nagrajen-ke/ca bo tudi objavljen na Facebook strani.
Komisija bo nagrajen-ko/ca ponovno preverila, če je sodelova-la/l v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

Nagrajen-ka/ec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti organizatarju nagradne igre natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade. Organizator nagradne igre bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajen-ke/ca. Nagrajen-ka/ec nagradne igre sporoči svoje podatke najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če se posamezn-a/i nagrajen-ka/ec na obvestilo o izboru nagradne igre ”BREZPLAČNA IZDELAVA SPLETNE STRANI” ne odzove v roku 14 dni od prejema obvestila, da je prejemnik nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drug-i/emu sodelujoč-i/emu kandidat-ki/u.

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagrado rešuje partner nagradne igre. Organizator je v primeru reklamacij v zvezi z nagrado prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izbranih kandidatov.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajen-ka/ec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajen-ka/ec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v nagradni igri.

 1. Ostale obveznosti organizatorja in partnerja
  Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:
  • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
  • dokumentacija v zvezi z nagrajen-kami/ci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;
  Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Organizator in partner ne krijeta stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

 1. Varovanje podatkov
  Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti na organizatorjevi strani http://spletni-marketing.biz/piskotki/
 2. Tolmačenje členov pravil
  Za tolmačenje posameznih členov pravil sta pristojna organizator in partner nagradne igre. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim kandidat-kam/om.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče kandidat-ke/e obvestil o vsaki spremembi pravil.

 1. Preklic sodelovanja
  Sodelujoč-a/i kandidat-ka/- lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov: maja.benigar@spletni-marketing.biz. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.
 2. Reševanje pritožb
  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na elektronskem naslovu: maja.benigar@spletni-marketing.biz. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoč-o/ega kandidat-ko/a oziroma po potrebi tudi vse ostale.
 3. Ostalo
  S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoč-a/i kandidat-ka/- strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.
 4. Druge določbe
  Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoč-a/i kandidat-ka/- soglaša s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.
 5. Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre ter kje se nahajajo
  Pravila nagradne igre so na vpogled na spletni strani http://spletni-marketing.biz/splosni-pogoji-sodelovanja-in-pravila-nagradne-igre/
 6. Uporaba osebnih podatkov
  Nagrajen-ka/ec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani http://spletni-marketing.biz/ ter na njeni FB strani ter v medijih partnerja in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Nagrajen-ka/ec se prav tako strinja, da s sodelovanjem v nagradni igri dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

S sodelovanjem v nagradni igri igre ”BREZPLAČNA IZDELAVA SPLETNE STRANI” sodelujoč-e/i kandidat-ke/i potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu z 9. členom tega dokumenta in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoč-e/i kandidat-ke/i nagradne igre potrjujejo, da so s Splošnimi pogoji sodelovanja seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu z njimi.

 1. Reševanje sporov
  Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 18.5.2021